گردش کنتور آب با استانداردهای ایزو


امانیآیا قبض آب شما، نشان دهنده مصرف غیر طبیعی آب است؟ مبلغی که پرداخت آن برایتان چندان خوشایند نیست، اما با داشتن کنتور آب، دیگر باید خوشحال باشید که نشان می دهد مشکل از نشتی لوله آب است.

آب کالایی با ارزش است که نمی توان آن را به هدر داد و هزینه های تهیه آن نیز بسیار گران می باشد. از این رو نظارت بر مصرف و محاسبه دقیق میزان مصرف آب بسیار با اهمیت بوده و به تبع آن استفاده از کنتورهای آب افزایش یافته است.  

این نیاز روز افزون،‌ کارشناسان کمیته فنی ISO/ TC 30 را بر آن داشت تا استاندارد ISO 4064 را بازنگری نمایند و الزامات مربوط به کنتور آب سرد و گرم را مورد تجدید نظر قرار دهند.

استاندارد ISO 4064:2014 از پنج قسمت تشکیل شده است، از روشهای آزمون تا نصب تجهیزات ماشین آلات صنعتی و ابزارهای مدرن الکترونیک را تحت پوشش خود قرار می دهد.

 مزایای سنجش میزان آب مصرفی

 

استفاده از این استاندارد کمک می کند تا اندازه گیری میزان آب مصرفی سرد و گرم قابل شرب نه فقط برای خانوار بلکه برای صنایع نیز بسیار دقیقتر انجام شود.

کنتور آب،‌ یک ابزار مدیریتی است و اندازه گیری میزان جریان عبوری در برخی از فرآیندهای صنعتی،‌ مهندسی، محیط زیست و امور مالی بسیار مهم می باشد.

در خصوص قیمت گذاری حجمی،‌ کنتورهای آب سبب ایجاد انگیزه برای صرفه جویی در مصرف آب
می شوند و به تشخیص هر گونه نشتی در شبکه توزیع آب کمک می نمایند.

این استاندارد محصول همکاری سازمان ایزو با سازمان اندازه شناسی قانونی (OIML) و کمیته اروپایی استانداردسازی (CEN) است.

 اعداد و ارقام:

 

 منبع: وبسایت ایزو

 مترجم: سعید حسنی

ویراستار کیواندخت پیرمحمدی