کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاه


مدت دوره: 16ساعت

هدف دوره:

                 شناخت اصول و فنون کنترل کیفیت در مراکز آزمایشگاهی

                 – توانایی بکارگیری ابزارهای آماري و کنترل کیفیت

                 – توانايي کار با نرم افزار  MINITAB16براي تجزيه و تحليل آماري نتايج آزمون

مخاطبين دوره:

                 – مدیران و کارشناسان آزمايشگاه ها

                 – مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی

پيشنياز دوره:

                 – آشنايي با مقدماتی با آمار و ابزار اندازه گیری

                 – حداقل تحصیلات کارشناسی


محتواي دوره:

                 - آشنايي با مفاهيم پايه آماري و كنترل كيفيت در آزمايشگاه

                 - كنترل توزيع نتايج آزمون (ميانگين و واريانس) با استفاده از هيستوگرام

                 – كنترل نرمال بودن توزيع نتايج آزمون

                 - بررسي ارتباط خطي بين دو كميت اندازه‌گيري (Correlation)

                 - آشنايي با نرم افزار Minitab

                 - محاسبه پارامترهاي آماري در Minitab

                 - بررسي ارتباط خطي بين دو كميت اندازه‌گيري در Minitab

                 - بررسي نرمال بودن نتايج آزمون در Minitab

                 - اصول آماري نمودار کنترل (انواع تغييرات، منحني نرمال، تئوري حد مرکزي، اصول اوليه آماري نمودارهاي

                    کنترل حالت‌هاي خارج از کنترل و مفهوم تحت کنترل بودن نتايج آزمون)

                 - رسم نمودارهاي کنترل كيفي براي مشخصههاي كمي (رسم نمودارهاي XBAR-R، XBAR-S و I-MR)

                   در Minitab

                 - رسم نمودار Pareto در Minitab

                 - رسم نمودار علت و معلول در  Minitab

                 - مقايسات آماري نتايج آزمون(T-Test, F-Test, ANOVA) در  Minitab

                 - تحليل نتايج مقايسات بيين آزمايشگاهي بر اساس استاندارد ASTM E691:2011

                 - تحليل نتايج آزمون‌هاي كفايت تخصصي بر اساس استاندارد ISO/IEC 17024:2010

                 - بررسی توانايي و آناليز سيستم اندازه‌گيري (MSA)

                 - محاسبه شاخص Cgk و Cg

                            - تعیین دقت آزمون Repeatability & Reproducibility))

                           - تعیین صحت آزمون (Bias, Linearity, Stability)

 

درخواست خدمات آموزشی

درخواست خدمات آموزشی