وزش استاندارد جدید ایزو در نیروگاه های بادی فرا ساحلی


IEC Newsنیروگاه هایی که با انرژی بادی کار می کنند به کسب وکارهای در حال رشد تبدیل شده  و دارای پتانسیل تامین نیازهای جهانی انرژی هستند. اما با توجه به ساختار این نیروگاه ها که در دریا قرار دارند، ساخت آنها با چالش های گوناگونی رو به روست، اما این چالش ها با یک استاندارد جدید در زمینه بنادر و عملیات دریایی برای ساختارهای انرژی بادی فرا ساحلی کمتر شده اند.

با فناوری های جدید به نظر می رسد ظرفیت قدرت بادهای دریایی نامحدود باشد به طوریی که می تواند تا هفت برابر بیش از نیاز انرژی اروپا را تامین نماید. توسعه ساختارهای بادی فرا ساحلی در سراسر جهان گسترده شده است. استاندارد جدید ایزو برای بندر و عملیات دریایی که مرتبط با نیروگاه های بادی در درون دریاست، به ارتقا، بهبود ایمنی و دسترسی آسانتر به این سایت ها کمک خواهند کرد.

استاندارد ISO 29400:2015، کشتی ها و فناوری دریایی- انرژی بادی فرا ساحلی- بندر و عملیات دریایی الزامات جامع و دستورالعمل هایی برای برنامه ریزی و مهندسی بندر و عملیات دریایی را ارائه می کند که شامل کلیه مدارک مرتبط و کارهای لازم برای نصب و نگهداری نیروگاه های فراساحلی است.

این استاندارد شامل طراحی و آنالیز تجهیزات، سیستم ها، ابزار و رویه های لازم برای اجرای بندر و عملیات دریایی، همچنین روش ها یا رویه هایی که برای برای انجام ایمن این امور تدوین شده اند، می باشد.

استاندارد مذکور اولین استاندارد از مجموعه شش تایی است که توسط کمیته فنی ISO/TC 8 تدوین شده است و هدف آن دستیابی به سطح بالای اطمینان در طراحی و اجرای قطعات و سیستم های درگیر در پشتیبانی و عملکرد انرژی بادی فراساحلی است.

 منبع: سایت ایزو

 مترجم:‌ پریسا فقیهی