هدردادن آب كافي است


 رديابي حجم كلي آب مصرف شده براي توليد كالا و خدمات توسط ساكنان يك كشور

آب يك منبع طبيعي حياتي براي زندگي است. رشد تقاضا براي آب، افزايش كمبود آب و تنزل كيفيت آن به اين معناست كه استفاده و مديريت آب به نقطه اصلي مناظرات بين المللي در زمينه پايداري تبديل شده است. براي بهبود مديريت آب در سطوح محلي، منطقه اي و جهاني، در ابتدا نياز است كه اثرات مرتبط را همزمان با روش هاي ارزيابي مداوم بين المللي بشناسيم تا بتوانيم حجم كلي آب مصرف شده براي توليد كالا و خدمات را رديابي نموده (waterfootprint) و از نتايج گزارش تهيه كنيم. براي توجه به اين موضوعات، ايزو گروه كاري 8 (WG 8) با عنوان waterfootprint و نيز كميته فني ISO/TC 207/SC5، مديريت زيست محيطي، ارزيابي چرخه آب را تشكيل داده است. اين گروه كاري اقدام به تدوين استاندارد ISO 14046، مديريت زيست محيطي- رديابي حجم كلي آب مصرف شده براي توليد كالا و خدمات در يك كشور- اصول، الزامات و دستورالعمل ها نموده كه انتظار مي رود در اواسط سال 2014 منتشر شود.

استاندارد ISO 14046 اصول، الزامات و دستورالعمل هاي مرتبط با ارزيابي water footprint كالاها، فرايندها و سازمان ها را براساس ارزيابي چرخه زندگي تعيين مي كند. اين استاندارد را مي توان در اداره و گزارش يك ارزيابي water footprint به كار برد.

ذي نفعان چه كساني هستند؟

انتظار مي رود سازمان ها، دولت ها و علاقمندان با فراهم شدن شفافيت، ثبات و اعتبار در مورد كار ارزيابي water footprint و گزارش نتايج آن براي كالاها، فرايندها يا سازمان ها از مزاياي اين استاندارد متنفع شوند.

ارزيابي water footprint چيست؟

مطابق با استاندارد ISO 14046، ارزيابي Water footprint:‌

-        مبتني بر ارزيابي يك چرخه زندگي است

-        براساس اندازه يا مقياس است (به اين معني كه مي توان مراحل مختلف چرخه زندگي water footprint را براي نشان دادن water footprint خلاصه نمود)

-        اثرات بالقوه زيست محيطي بر آب را شناسايي مي كند

-        شامل ابعاد جغرافيايي و زماني مرتبط مي باشد

-        كميت آب مصرفي و تغييرات در كيفيت آب را شناسايي مي كند

-        از دانش آب شناسي موجود استفاده مي كند

اين استاندارد چگونه كمك مي كند؟

ارزيابي water footprint مي تواند در موارد زير ياري رسان باشد:

يك ارزيابي water footprint به تنهايي براي تشريح همه اثرات بالقوه زيست محيطي كالاها، فرايندها، خدمات يا سازمان ها كه شامل تاثير بر زيست بوم ها، بهداشت افراد و منابع مي باشد، كافي نيست. هرچند، يك ارزيابي هدايت شده مطابق با ISO 14046 مي تواند به عنوان تنها نتيجه متمركز بر اثرات مرتبط با آب در نظر گرفته شود. اين نتيجه مي تواند به عنوان بخشي از يك ارزيابي جامع زيست محيطي باشد. نتايج، مي توانند يك ارزش واحد يا يك پروفايل نتايج شاخص را ارائه نمايند. در استاندارد ISO 14046، اصطلاح “water footprint” تنها درمورد نتايج ارزيابي يك اثر به كار مي رود.

 

 منبع: مجله ISO Focus+، جولاي/‌آگوست 2013

 مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار:‌ كيواندخت پيرمحمدي (ISIRI.org)