نهضت ضد رشوه خواری اکوادور


iec

رشوه خواری، ریسک تجاری بزرگی در بسیاری از کشورها و گروه ها محسوب می شود. رشوه خواری سیستماتیک سبب کاهش رشد اقتصادی و دلسرد کردن سرمایه گذاران می شود. سازمان ملی استاندارد اکوادور این پدیده شوم را در کشور ریشه کن می سازد.

رشوه دادن و رشوه گرفتن در اکوادور عملی غیرقانونی محسوب می شود و می تواند تا سقف 5 سال زندان مجازات در پی داشته باشد. با این وجود این پدیده همچنان معضلی بزرگ در اکوادور و سراسر دنیا است که حتی جان انسان ها را تهدید کرده و اقتصاد را دچار فساد می کند.

فساد یکی از موانع اصلی است که بر سر راه توسعه پایدار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، نوظهور و توسعه یافته قرار دارد. به طور کلی، رشوه خواری از میزان بهره وری کاسته و نابرابری را افزایش می دهد. تخمین ها نشان می دهد که هزینه فساد بیش از 5 درصد از کل تولید ناخالص جهانی (6/2 تریلیون دلار آمریکا، مجمع جهانی اقتصاد) با بیش از 1 تریلیون دلار آمریکا که سالانه به عنوان رشوه پرداخت می شود (بانک جهانی) می باشد.

رشوه می تواند پول اندکی باشد که به افسر راهنمایی و رانندگی برای فرار از دریافت برگ جریمه به خاطر سرعت غیرمجاز داده می شود، یا مبلغ هنگفتی که برای برنده شدن در یک مناقصه پرداخت می شود. در پایان، این قشر ضعیف جامعه هستند که بیشترین آسیب را از فساد اقتصادی می بینند. در ادامه، سازمان ملی استاندارد اکوادور از تجربیات خود در این زمینه سخن می گوید.

جلوگیری از فساد
فساد مشکلی فراگیر در هر دو بخش خصوصی و دولتی است. فساد حاکمیت مردم و به تبع آن اساس دموکراسی را تضعیف می کند. زمانی که خدمات عمومی پایه به دلیل وجود فساد به شهروندان ارائه نمی شود، دولت به تدریج اعتبار خود را از دست می دهد. در نتیجه، شهروندان سرخورده ممکن است دست به اقداماتی همچون مهاجرت و یا قیام بر علیه دولتی که آن را فاسد می پندارند انجام دهند.
در سال های اخیر، دولت اکوادور تلاش های ضد رشوه خواری خود را افزایش داده است. این موضوع به تأسیس کمیسیون قانون کنترل مدنی فساد انجامیده است. به رغم تمام تلاش های انجام شده، فساد در اکوادور همچنان معضلی بزرگ است. در سال 2016، سازمان ملی استاندارد اکوادور، اقدام به تأسیس یک کمیته متناظر ملی برای مشارکت در تدوین استاندارد ضد ارتشاء ISO 37001 نمود. اوایل سال جاری، این کمیته اولین نشست خود را با  حضور 110 نماینده از هر دو بخش خصوصی و دولتی برگزار کرد.
جای شگفتی نخواهد بود اگر ISO 37001 سیستم های مدیریت ضد رشوه خواری، با استقبال جوامع اکوادور و دیگر کشورهای جهان روبرو شود.