ممیزی مصرف انرژی


iso 9001هزینه های انرژی در اکثر کسب و کارها بالا است،‌ بنابراین افزایش صرفه جویی در مصرف انرژی عامل کلیدی در حفظ قابلیت رقابتی به شمار می آید.

سازمانها و شرکتهایی که در گذشته برای کاهش مصرف انرژی، اقدام به اجرای استاندارد سیستم مدیریت انرژی نمودند، اینک می توانند با اجرای استاندارد جدید ISO 50002:2014، یک گام جلوتر روند. این استاندارد الزامات و راهنمایی های لازم جهت انجام ممیزی بهتر انرژی را ارایه می نماید.

آقای Kit Oung، رهبر پروژه تدوین استاندارد ISO 50002:2014 می گوید: ممیزی انرژی ابزاری است برای کاهش مصرف انرژی که یک راه حل بلند مدت را ارایه می نماید. ممیزی کمک می کنند تا فرصتها شناسایی و اولویت بندی شوند. عملکرد انرژی بهبود و هدر رفت آن کاهش یابد، همچنین مزایای زیست محیطی نیز حاصل گردد.

نتایج ممیزی در بر گیرنده اطلاعات ضروری درباره میزان جاری مصرف انرژی و عملکرد آن است و توصیه هایی را درباره چگونگی بهبود آن در حوزه های مختلف،‌کنترل عملیات، کنترل تاسیسات، تغییرات و پروژه های بزرگ ارایه می نماید. اینک، شرکتها با اجرای این استاندارد می توانند عملکرد انرژی را بهبود دهند و از مزایای مالی آن نیز بهره مند شوند.

منبع: مجله ISOfocus شماره دسامبر/ نوامبر 2014

 مترجم: سعید حسنی