ممیزی داخلي استاندارد ایزو ISO/IEC 17025


مدت دوره: 16ساعت

هدف دوره: آشنايي با اصول و فرایند ممیزی و نحوه مميزي روشهاي آزمون

مخاطبين دوره:

                    -  مدیران و کارشناسان آزمايشگاه ها

                    -  مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی

پيشنياز دوره:

                    آشنايي با سيستم‌هاي مديريت کیفیت در آزمايشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025


محتواي دوره:

                    -  شناخت دقيق خواسته هاي استاندارد

                    -  آشنايي با اصول و فنون ارزيابي سيستم مديريت آزمايشگاهي

                    -  تشخيص عدم انطباق‌ها و طبقه‌بندي آنها بر اساس توصيه‌هاي مندرج در راهنماي ILAC

                    -  مدیریت و برنامه ریزی ممیزی

                    -  تعیین مدارک و شواهد مورد نیاز برای ارزیابی انطباق

                    -  صلاحیت های مورد نیاز ممیزان

                    -  اصول و فنون برقراری ارتباط در فرایند ممیزی

                    -  نحوه تدوين گزارشات ممیزی

 

درخواست خدمات آموزشی

درخواست خدمات آموزشی