بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


نمونه گواهینامه ای ایی سی

 • بازدید امروز: 462
 • بازدید دیروز: 1800
 • بازدید هفته: 6794
 • بازدید ماه: 23578
 • بازدید سال: 255282
 • کل بازدیدها: 5089395


EUROPEAN  CERTIFICATION  GROUP
New Logo/ Trade Mark for European Certification Group

مجموعه مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

iec news1 مجموعه مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیابخش اول
مجموعه مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) تلاش دارد تا سیاست هماهنگی را در حوزه مقررات فنی اجرا کند، قانونگذاری کشورهای عضو EAEU را در این حوزه هماهنگ کنند و الزامات اجباری مشترکی را برای محصولات در قلمرو EAEU وضع نماید تا شرایطی برای نقل و انتقال آزاد کالا برقرار شده و موانع فنی موجود بر سر راه تجارت متقابل و بین المللی کاهش یابد. دایره مقررات فنی و اعتباربخشی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، مسئول مقررات فنی در سطح فراملی می باشد (http://www.eurasiancommission.org/en/act/texnreg/Pages/default.aspx).
در حال حاضر، قرارداد بین المللی اصلی که مجموعه مقررات فنی EAEU را تنظیم می کند، قرارداد EAEU نام دارد. مسائل مهم در حوزه مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در فصل ۱۰ و پیوست ۹، ۱۰ و ۱۱ این قرارداد ذکر شده است.
علاوه بر این قرارداد، چارچوب حقوقی مقررات فنی EAEU شامل مدارک حقوقی زیر می باشد:
 • فهرست واحد محصولات که برای آن ها الزامات اجباری در اتحادیه گمرکی وضع شده است (مصوب کمیسیون اتحادیه گمرکی شماره ۵۲۶ مورخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱)؛
 • قوانین مربوط به روند تدوین، پذیرش، اصلاحیه و لغو مقررات فنی اتحادیه گمرکی (مصوب شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا شماره ۴۸ مورخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲)؛
 • طرح توسعه مقررات فنی اتحادیه گمرکی و افزودن اصلاحیه به مقررات فنی اتحادیه گمرکی (مصوب شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا شماره ۷۹ مورخ ۱ اکتبر ۲۰۱۴)؛
 • مقررات مربوط به ثبت اظهاریه انطباق کالا با الزامات مقررات فنی اتحادیه گمرکی (مصوب هیأت کمیسیون اقتصادی اوراسیا شماره ۷۶ مورخ ۹ آوریل ۲۰۱۳)؛
 • مقررات به کارگیری طرح های استاندارد ارزیابی انطباق (تأیید) با الزامات مقررات فنی اتحادیه گمرکی (مصوب شورای اتحادیه گمرکی شماره ۶۲۱ مورخ ۷ آوریل ۲۰۱۱)؛
 • فرم های واحد از اسناد ارزیابی انطباق (تأیید) (مصوب کمیسیون اتحادیه گمرکی شماره ۸۹۶ مورخ ۹ دسامبر ۲۰۱۱)؛
 • مقررات مربوط به روند تدوین و تصویب فهرست های استانداردهای منطقه ای و بین المللی، و در صورت نبود آن ها، استانداردهای ملی کشورهای عضو اتحادیه گمرکی برای حصول اطمینان از رعایت الزامات مقررات فنی اتحادیه گمرکی و ضرورت اجرای ارزیابی انطباق (تأیید) (مصوب کمیسیون اتحادیه گمرکی شماره ۳۰۶ مورخ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲)؛
 • مقررات مربوط به اتحاد شکل گردش کالا در بازار اتحادیه گمرکی (مصوب کمیسیون اتحادیه گمرکی شماره ۷۱۱ مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱)؛
 • مقررات مربوط به روند واردات کالا به منطقه گمرکی اتحادیه گمرکی که الزامات اجباری اتحادیه گمرکی برای آن وضع شده است (مصوب هیأت کمیسیون اقتصادی اوراسیا شماره ۲۹۴ مورخ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲).
 
 
مقررات فنی
مقررات فنی EAEU تنها برای محصولاتی تدوین می شود که در فهرست متحدالشکلی ذکر شده اند که الزامات اجباری برای آن ها در چهارچوب اوراسیا وضع شده است. در حال حاضر، ۶۶ محصول در این فهرست گنجانده شده اند. مقررات فنی EAEU، کاربرد مستقیم در حوزه کشورهای عضو دارد. از زمان لازم الاجرا شدن این مقررات، الزامات اجباری مرتبط که توسط اسناد حقوقی ملی وضع شده است، اعتبار ندارد.  
مقررات فنی EAEU با هدف حمایت از زندگی انسان ها، حیوانات و گیاهان و یا بهداشت، دارایی، محیط زیست، جلوگیری از اعمالی که سبب گمراهی مصرف کننده می شوند، حصول اطمینان از بهره وری انرژی و حفاظت از ذخایر در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا تدوین شده است.
مقررات فنی EAEU الزامات اجباری را برای محصولات یا محصولات و فرایندهای تولید، ساخت، نصب، راه اندازی، انبار، نقل و انتقال، بازاریابی و بهره برداری آن ها وضع می کند. همچنین مقررات فنی EAEU اقدام به وضع قوانین شناسایی، فرم ها، طرح ها، روندها و ارزیابی انطباق می کنند. این مقررات همچنین می تواند شامل الزامات الزامات اندازه شناسی، بسته بندی، برچسب زنی، و قوانین کاربرد آن ها باشد، تا زمانی که شامل الزامات بهداشتی، و الزامات دامپزشکی، بهداشتی و گیاهی شود.
در حال حاضر، تعداد ۳۵ قانون از این مجموعه پذیرفته شده است که از این میان، ۳۴ مورد بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ اجرایی شده و یک قانون در سال ۲۰۱۶ اجرایی خواهد شد.
مطابق الزامات سازمان تجارت جهانی، کمیسیون دوره گذاری را برای هر یک از مقررات فنی EAEU در نظر می گیرد. متوسط این دوره گذار ۱۲ تا ۱۸ ماه از زمان پذیرش مقررات است؛ حداقل مدت این دوره ۶ ماه است.
ارزیابی انطباق
مطابق ماده ۵ پیوست ۹ قرارداد EAEU، روندهای ارزیابی انطباق توسط مقررات فنی EAEU تعیین می شوند. این امر، ایجاد رویکردهای مشترک ارزیابی انطباق میان کشورهای عضو EAEU را ممکن می سازد.
برای اجرا کردن مقررات فنی EAEU در حوزه EAEU، اسناد پایه در حوزه ارزیابی انطباق، از جمله فرم های متحدالشکل اسناد ارزیابی انطباق، طرح های استاندارد ارزیابی انطباق و روش های انجام آن و ... مورد تایید قرار می گیرند.
فرم های یکسان یک گواهی انطباق و اعلام انطباق مقررات فنی EAEU، در هیأت کمیسیون اقتصادی اوراسیا شماره ۲۹۳ مورخ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲ به تصویب رسید.
ارزیابی انطباق با الزامات مقررات فنی EAEU توسط نهادهای ارزیابی انطباق دارای صلاحیت (شرکت های گواهی کننده و آزمایشگاه ها) که در فهرست نهادهای ارزیابی انطباق ثبت شده در EAEU قرار دارند، انجام می شود. 
مطابق بند ۵ پیوست ۹ قرارداد EAEU، ثبت نهادهای ارزیابی انطباق و همچنین راه اندازی و نگهداری آن ها به شیوه تعیین شده توسط کمیسیون انجام می شود.
این فهرست در نشانی http://www.eurasiancomission.org/en/act/texnreg/Pages/default.aspx قابل بازیابی است. 
بند ۵۴ قرارداد EAEU، رویکردهای پایه تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق کشورهای عضو EAEU را تعیین می کند. پیوست ۱۱ قرارداد EAEU، شرایط به رسمیت شناختن متقابل نتایج تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق کشورهای عضو EAEU را تعیین می کند. مطابق بند ۳ این پیوست، کشورهای عضو EAEU، قوانین خود را در حوزه تایید صلاحیت هماهنگ سازی می کنند و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق کشورهای عضوEAEU را که مشمول ماده ۵۴ قرارداد می شود، به طور متقابل به رسمیت می شناسند.
استانداردها
به منظور ارزیابی انطباق با الزامات مقررات فنی EAEU، استانداردهای بین المللی و منطقه ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرند، و در صورت نبود آن ها (تا زمان پذیرش استانداردهای منطقه ای) استانداردهای ملی کشورهای عضو معتبر خواهند بود.
به منظور اجرای الزامات مقررات فنی EAEU، کمیسیون فهرست استانداردهای بین المللی و منطقه ای را تایید می کند و در صورت نبود آن ها، استانداردهای ملی جایگزین خواهند شد. استفاده داوطلبانه از این استانداردها، رعایت الزامات پذیرفته شده توسط مقررات فنی EAEUرا تضمین می کند. 
به منظور انجام تحقیقات (آزمون) و اندازه گیری در چارچوب ارزیابی (تایید) تطابق محصولات با الزامات مقررات فنی EAEU، فهرست استانداردهای بین المللی و منطقه ای مورد تایید خواهند بود و در نبود آن ها، فهرست استانداردهای ملی کشورهای عضو معتبر خواهند بود. این استانداردها شامل مقررات و روش های تحقیق و اندازه گیری هستند مانند مقررات مربوط به نمونه برداری جهت اجرای الزامات مقررات فنی EAEU و ارزیابی انطباق محصولات.
فهرست این استانداردها برای تک تک مقررات فنی EAEU تدوین و اجرا می شود. در حال حاضر، کمیسیون فهرست ها استانداردها را برای ۳۱ مقررات فنی EAEU تایید کرده است.
مقررات فنی در مناطق آزاد تجاری (FTA)
در مناطق آزاد تجاری کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS FTA) مسائل مقررات فنی تحت بند مجزایی پوشش داده می شود که به موجب آن، در حوزه اندازه گیری فنی که شامل مقررات فنی، استانداردهای و روندهای ارزیابی انطباق می شود، طرفین مطابق مقررات و اصول موافقت نامه رفع موانع تجاری سازمان تجارت جهانی راهنمایی می شوند. همزمان، کشورهای عضو EAEU طرفین موافقت نامه های بین المللی در رفع موانع تجاری اقتباس شده در کشورهای مستقل مشترک المنافع هستند.
همچنین بندهای مشخصی در مقررات فنی مناطق آزاد تجاری کشورهای عضو EAEU در جمهوری صربستان/جمهوری فدرال یوگسلاوی وجود دارد. این بندها شامل قوانینی برای ترویج تبادل اطلاعات به جهت تحقق بخشیدن/ اجرا کردن مقررات موافقت نامه با گنجاندن موافقت نامه های تک منظوره می باشد.
نهادهای ملی کشورهای عضو EAEU که مسئولیت مقررات رفع موانع تجاری را بر عهده دارند
 • وزارت اقتصاد جمهوری ارمنیا، موسسه ملی استاندارد (http://www.sarm.am)
 • کمیته استانداردسازی جمهوری بلاروس (http://www.gosstandart.gov.by)
 • کمیته مقررات فنی و اندازه شناسی وزارت سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقزستان (http://www.memst.kz)
 • مرکز استانداردسازی و اندازه شناسی وزارت اقتصاد جمهوری قرقیزستان (http:///www.nism.gov.kg/en/)
 • وزارت صنعت و بازرگانی فدراسیون روسیه (http:///www.minpromtorg.gov.ru)
 • آژانس فدرال مقررات فنی و اندازه شناسی (http:///www.gost.ru)
 
مترجم: مریم صالحی
 
pdf مجموعه مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیاprint مجموعه مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا
share save 171 16 مجموعه مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

:::::::::: تماس با ما :::::::::: :::::::::: درخواست خدمات :::::::::: :::::::::: خدمات ارزیابی :::::::::: :::::::::: اعتبار دهی ::::::::::


Copyright © 2012, Pajouhesh Industrial Services Processing Co. All Rights Reserved.

شماره نمابر جدید : 42693380 21 98+