مباني و مستندسازي ایزو ISO/IEC 17025


مدت دوره: 16ساعت

هدف دوره:

                   آشنايي با الزامات استاندارد و تکنيک مستندسازي سيستم‌هاي مديريت آزمايشگاه

مخاطبين دوره:

                    -  مدیران و کارشناسان آزمايشگاه ها

                    -  مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی

پيشنياز دوره: ندارد

محتواي دوره:

      بخش اول : معرفی استاندارد ISO/IEC 17025

                      -  مقدمه ای بر ساختار سازمان ایزو و ای ایی سی
                  -  مراكز اعتباردهي (Accreditation body) و مراجع صدور گواهینامه
                  -  تاريخچه استاندارد ISO/IEC 17025 ؛
                  -  ويژگيها و مزاياي پياده سازي استاندارد ايزو 17025

      بخش سوم : اصطلاحات و تعاريف در استاندارد ISO/IEC 17025

      بخش چهارم :الزامات مديريتي استاندارد ISO/IEC 17025

                     -  سازمان
                     -  سيستم كيفيت
                     -  كنترل مستندات
                     -  بازنگري درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها
                     -  قرارداد فرعي براي انجام آزمايشات
                     -  خريد خدمات و تداركات
                     -  ارائه خدمات به مشتريان
                     -  شكايات
                     -  كنترل آزمون نامنطبق
                     -  بهبود
                     -  اقدامات اصلاحي
                     -  اقدامات پيشگيرانه
                     -  كنترل سوابق
                     -  مميزي داخلي
                     -  بازنگري مديريت

      بخش پنجم :الزامات فني سيستم كيفيت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

                     -  كليات
                     -  پرسنل (صلاحیتها)
                     -  شرايط محيطي و فضاي كاري
                     -  روش‌هاي آزمون و كاليبراسيون و صحه گذاري روش‌ها (SOP)
                     -  تجهيزات
                     -  قابليت رديابي اندازه گيري
                     -  نمونه برداري
                     -  جابجايي اقلام آزمون و كاليبراسيون
                     -  تضمين كيفيت نتايج آزمون و كاليبراسيون (Statistical Quality Control)
                     -  گزارش دهي نتايج (TEST REPORT)


درخواست خدمات آموزشی

درخواست خدمات آموزشی