كمك به مديريت ريسك با ISO/TR 31004


پس از موفقيت   ISO 31000 در زمينه مديريت ريسك  ، گزارش فني[1] جديدي به اين خانواده پيوسته است  ؛ ISO/TR 31004:2013، مديريت ريسك- دستورالعمل اجراي ISO 31000، كه به سازمان ها كمك مي كند به آساني اقدامات خود را در زمينه مديريت ريسك با ISO 31000 همسو نمايند.

ISO/TR 31004 چيست؟

ما از آنچه كه آينده به همراه دارد، خبر نداريم. آينده مي تواند معمولي و آرام يا با بحران اقتصادي، فجايع طبيعي يا هر اختلال ديگري همراه باشد. ريسك، نتيجه بلاتكليفي در اهداف يك سازمان است.

به كمك ISO/TR 31004 مي توان براساس ISO31000، كه يك مدرك عمومي شناخته شده در زمينه مديريت ريسك در كليه سازمان هاست، يك سيستم را براي كشف، درك و مديريت ريسك، مستقر يا همسو نمود.

چرا با داشتن ISO 31000، نياز به ISO/TR 31004 يك ضرورت است؟

ISO/TR 31004 پشتيباني بيشتري را براي اجراي ISO 31000 اعمال نموده و موارد زير را فراهم مي كند:

* يك رويكرد ساختاري براي انتقال موثر فعاليت هاي مديريت ريسك موجود به ISO 31000، همراه با چشم اندازي پويا براي پذيريش تغييرات آينده

* تفسير مفاهيم اصولي ذكرشده در ISO 31000 به انضمام توصيه ها و مثال هاي مناسب با نيازهاي فردي كاربر

* راهنمايي بيشتر در زمينه اصول و چارچوب ISO 31000 براي مديريت ريسك

گفتني است اين گزارش فني در كليه سازمان ها، از هر نوع و اندازه، قابل اجرا مي باشد و مي تواند براي شركت ها، انجمن ها يا گروه هاي جمعي يا تكي در بخش عمومي يا خصوصي نيز مورد استفاده قرار گيرد.

ISO/TR 31004 براي چه كساني است؟

در صورتي كه تصميمات شما بر اهداف يا دستاوردهاي سازمانتان تاثيرگذار است، در صورتي كه مسئوليت اداره كردن يا ارائه مشاوره با شماست و خدمات پشتيباني در زمينه مديريت ريسك را ارائه مي نمائيد، پس ISO/TR 31004 براي شماست و حتي افراد علاقمند به ريسك، مانند معلمان، دانش آموزان و قانونگذاران و نيز مي توانند از اين گزارش فني استفاده كنند.

 

 منبع: سايتISO

 مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي (isiri.org)

[1] Technical Report: گزارش هاي فني نوعي از مدارك ايزو هستند كه فرآيند تدوين استانداردهاي بين المللي را طي نكرده اند و در بردارنده دستورالعمل هاي اجرايي بوده و براي استفاده و اجرا از اعتبار لازم برخوردارند.