فرد برگزيده سال 2013


خانم Anne Marie Warris، كارشناس مشهور بين المللي ايزو در زمينه حمل و نقل پايدار، تغييرات آب و هوايي و مديريت زيست محيطي، توسط WISTA-UK، يك انجمن بين المللي از زنان كه فعاليتشان در زمينه حمل و نقل دريايي و امور مرتبط با آن مي باشد، به عنوان شخصيت سال 2013 انتخاب شد. خانم Warris پيش نويس برنامه راهبردي ISO را در زمينه تغييرات آب و هوايي را تدوين و به پانزدهمين كنفرانس طرف هاي ذينفع در چارچوب كنوانسيون سازمان ملل در مورد تغييرات آب و هوا ارايه داد. اين چارچوب براي حمايت از اقدامات ملي كاهش دهنده براي نظارت، گزارش و تاييد مي باشد. وي رياست كميته فرعي سيستم مديريت زيست محيطي ISO/TC207 و گروه هماهنگي فني مشترك ايزو (JTCG) براي سيستم هاي استاندارد را برعهده دارد.

 

منبع: ISO Focus شماره 101

 مترجم: آرزو تقوايي

ويراستار: سعيد حسني(isiri.org)