فرایند ممیزی و صدور گواهینامه


فرایند ممیزی و صدور گواهینامه

فرایند ممیزی و صدور گواهینامه

فرایند ممیزی چیست؟

تعریف ممیزی از این قراراست:(فرآیندی سیستماتیک
مستقل و مستند برای بدست آوردن شواهد ممیزی وارزیابی شواهد عینی به منظور تعیین میزان برآورده شدن الزامات) مرجع، (ISO 9000).

 

مفهوم عملی تعریف فوق چیست؟ معنای آن این است که مدیریت ارشد  IEC  متعهد است شرکت ها و متقاضیان  از یک فرآیند ارزیابی بی طرفانه برخوردار شوند و تعارض منافع در میان نباشد، از ممیزین واجد مهارت و توانمند و آشنا به صنعت مربوطه استفاده شود.

ممیز یا تیم ممیزی سوالاتی از شما خواهند پرسید که مستقیما به استانداردی که برای آن تقاضا داده اید مربوط می شود.

 

ممیز های ما واجد مهارت قابل توجهی هستندو با آشنائی کامل با صنعت شما می توانند به غنای تجربه  شما  در ممیزی کمک کنند. این بدان معناست که با وجودی  که ممیزها حق ارائه پیشنهاد به ممیزی شونده را ندارند، اما می توانند حوزه های نیازمند و مستعد بهبود را در کسب و کار شما شناسائی و معرفی کنند و به این ترتیب شما را در بهبود بعنوان مثال از طریق کاهش زمان و هزینه یاری کنند.

 

به عبارت ساده تر ممیزها نگاهی تیزبین و مجرب دارند که می تواند به شما در کسب منافع بیشتر کمک کند. از همین روی اعتقاد IEC این است که هدف ممیزی بهبود و رفع ایرادات است نه صرفا یک فعالیت از جنس بازرسی.