عصر هيدروژن


هيدروژن، برخلاف انرژي حاصل از سوزاندن سوخت هاي فسيلي، منبع مهم انرژي است كه مي تواند براي توليد انرژي بدون تاثير منفي بر محيط زيست سوزانده شود. گاز هيدورژن به آساني مي تواند از طريق تجزيه آب به عناصر تشكيل دهنده آن، هيدورژن و اكسيژن توليد شود.

در مقاله جديد مجله شيمي كه در اوايل امسال به چاپ رسيد، دانشمندان دانشگاه گلاسكو نحوه موفقيت خود را در مورد تكرار روشي توضيح دادند كه در آن گياهان از انرژي خورشيد براي تبديل آب به مولكول هاي تشكيل دهنده آن، هيدروژن و اكسيژن، در زمان ها و مكان هاي فيزيكي جداگانه استفاده مي كنند.دانشمنداني كه از اهميت اين كشف خبر دادند، اعلام نمودند كه با اين روش مي توان هيدروژن را به منبع كاربردي تر انرژي تبديل كرد. اين كشف براي صنعت به چه معناست؟ آيا بالاخره عصر هيدروژن پيش روي ماست؟ در مجله ISO Focus گزارشي از نشست با دكتر Andrei Tchouvelev، رئيس جديد كميته فني ISO/TC 197، فناوري هيدروژن، به چاپ رسيده كه در آن در مورد ايده هاي محرك فكر در مورد آينده هيدروژن و مهمترين چالش ها براي استانداردها بحث شده است.

ISO Focus: بايد چه اتفاقي بيافتد تا فناوري هاي مربوط به هيدروژن به صورت گسترده تر مورد استفاده قرار گيرند؟

Andrei: سرعت عصر هيدروژن، به صورت گسترده اي به خط مشي هاي انرژي و محيط زيست در سطوح محلي، منطقه اي و بين المللي بستگي دارد.افرادي هستند، از جمله خود من، كه ادعا مي كنند هيدروژن فاقد حالت برابري (a state of quality) است. هيدروكربن ها هنوز هم از يارانه هاي پيدا و پنهان دولت ها بهره مند مي شوند. هيدروژن، شامل سلول هاي سوختي هيدروژني، راه حل بديهي چالش هاي اقتصادي و زيست محيطي است.

ISO Focus: به عنوان رئيس جديد ISO/TC 197، اولين حوزه هايي كه بر آن تمركز خواهيد نمود، كدامند؟ آيا موضوعات جديد يا متفاوتي وجود دارد كه علاقمند باشيد در حوزه استانداردهاي بين المللي قرار گيرند؟

به عنوان رئيس جديد، خوشبختانه Jim Ferrero از BNQ، از دبيرخانه اين كميته با من همراه است. من و Jim نه سال است كه با هم در كميته متناظر ISO/TC 197 كانادا كار مي كنيم.

در سپتامبر 2012، متوجه شديم كه بايد بر دو حوزه كليدي تمركز داشته باشيم:‌

 اجتماعي: براي افزايش همكاري، كار تيمي و نظريات فني

  فني: براي افزايش كيفيت فني محصولات اين كميته

با پشتيباني قوي شركت كنندگان در اين كميته فني، در حال حاضر توانسته ايم ساختار جديدي را اجرا نمائيم كه به اين دو حوزه كليدي اهميت دهد. همكاري، كار تيمي، اقدامات بهينه و مبتني بر شواهد، چهار كلمه كليدي هستند كه كار ما را پيش مي برند. اين مقياس ها به ما نه تنها اجازه مي دهند همكاري داخلي را افزايش دهيم، بلكه با جذب كردن ارتباطات جديد و ترويج ارتباطات قديمي، مشاركت ذي نفعان را ارتقا مي بخشيم.استانداردسازي ابزاري قدرتمند و يك شمشير دولبه است. مي تواند پرورش دهنده نوآوري باشد، اما اگر نادرست استفاده شود، مي تواند مانع فرايند نيز باشد. به نظر من در حال حاضر بايد برروي استانداردهاي اجزا (خودروها) تمركز داشته باشيم كه الزامات قوياً منفصل از شرايط محلي هستند. زماني كه استانداردسازي به مرحله پشتيباني از زيرساخت هاي اجرايي رسيد، هدايت به موقع دانش و اقدام بهينه به عنوان ابزار كاربردي براي صنعت و تنظيم كنندگان عمل خواهد كرد.

چگونه علاقه خود را به فناوري هاي هيدورژني گسترش مي دهيد؟ كدام امكانات اين فناوري، شما را بيشتر به وجد مي آورد؟

سي سال پيش، به عنوان دستيار فناوري و علوم پروفسور Valery Legasov استخدام شدم. دو مقاله نوشتم، يكي در مورد توليد هيدروژن از طريق الكتروليز آب و ديگري در مورد ايمني هيدروژن، بعدها اين دو، حوزه هايي بودند كه فعاليت حرفه اي من، متمركز بر آنها بود. امكانات جالب توجه هيدروژن به عنوان يك حامل انرژي جهاني، از ابتدا مرا شيفته خود نمود. مدل اقتصادي كلاسيك هيدروژن كه در سال هاي 1970 گسترش يافت، عبارت بود از جفت شدگي (اتصال) انرژي هسته اي و الكتروليز آب براي توليد هيدروژن در ساعات غير از اوج مصرف كه تقاضا براي برق كم بود. پس از آن ، از هيدروژن براي توليد برق در زمان ساعات اوج مصرف ، استفاده مي شد كه هزينه ها نيز بالاتر است. اين مدل كه به عنوان peak shaving[1] نيز معروف است، از تحت فشار قرار گرفتن نيروگاه هسته اي جلوگيري كرده و به جايگزيني هيدروكربن ها (نفت و گاز) در زمان اوج توليد برق كمك مي كند . هيدروژن روشي كامل و هوشمند براي نگهداري منابع انرژي تجديدپذير  (RES) است كه مي تواند بعدها ترويج شده يا با افزايش تقاضا ، در محل (on site) مورد استفاده قرار گيرد . هيچ گزينه ديگري چنين تركيب بي مانندي از نگهداري انرژي و فرصت هاي شغلي موجود در حوزه انرژي را فراهم نمي كند.

 

منبع: سايت ISO

مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار:‌ كيواندخت پيرمحمدي(isiri.org)


[1] فرايند كاهش ميزان انرژي خريداري شده از شركت برق حين ساعات اوج مصرف كه قيمت ها بالاتر است. (منبع:‌ http://www.northernpacificpower.com)