شهر شما در مقایسه با سایر شهرهای جهان در چه جایگاهی قرار دارد؟


یک استاندارد برجسته ایزو که به تازگی منتشر شده، اندازه گیریهای کلیدی جهت ارزیابی ارایه خدمات شهری و کیفیت زندگی ترسیم نموده است. استفاده از آن به مدیران شهر، سیاسیون، محققان، بازرگانان برجسته، برنامه ریزان، طراحان و سایر متخصصان این امکان را می دهد تا روی موضوعات کلیدی تمرکز نمایند و سیاستهایی را برای ساخت شهرهایی با قابلیت زندگی بهتر، مقاوم، پایدار، انعطاف پذیر با جاذبه های اقتصادی و رفاه بیشتر تمرکز نمایند.

 چرا به شاخصهای شهری نیازمندیم؟

 در حال حاضر 53 درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند، انتظار می رود این رقم تا سال 2050 به 70 درصد افزایش یابد. شهرها مراکز فرهنگی و اقتصادی هستند که امروزه بیش از 70 درصد تولید ناخالص جهانی را رقم می زنند. سرمایه گذاری در این بخش برای اغلب دولتها از اولویت برخوردار است اما انجام موثر و پایدار آن می تواند چالشی باشد – این همان نقطه ای است که استاندارد ISO 37120: 2014 به کمک ما می آید.

شاخصهایی که در استاندارد ISO 37120: 2014 وجود دارد کمک می نماید تا شهرها عملکرد خود را ارزیابی نمایند و میزان پیشرفت خود در بهبود کیفیت زندگی و پایداری را در طول زمان را بسنجند. رویکرد متحد استاندارد به شهرها کمک می کند تا جایگاه خود را در مقایسه با سایر شهرها بسنجند. از سویی دیگر این اطلاعات را می توان برای شناسایی آئین کار برتر و کسب دانش از دیگران به کار گرفت.

حوزه های تحت پوشش این استاندارد عبارتند از: اقتصاد،‌ آموزش، انرژی،‌ محیط زیست، مالی،‌ واکنش سریع و آتش سوزی،‌ حاکمیت، سلامت،‌ تفریحات، ایمنی،‌ جان پناه، ضایعات جامد، ارتباطات راه دور و نوآوری، حمل و نقل،‌ برنامه ریزی شهری، فاضلاب، آب و فاضلاب.

استاندارد ISO 37120: 2014 را می توان در هر شهر یا منطقه شهرداری، که صرف نظر از بزرگی،‌ موقعیت مکانی یا میزان توسعه یافتگی خواستار ارزیابی سطح عملکرد خود بر اساس یک الگوی مقایسه ای قابل تصدیق و تائید است اجرا کرد.

این نخستین استاندارد ایزو در رابطه با شاخصهای زندگی شهری است و به عنوان بخشی از استانداردهای توسعه پایدار در جوامع می باشد.

این استاندارد به طور رسمی در تاریخ 15 مه در جریان برگزاری مجمع شهرهای جهان که توسط Global City Indicators Facility – سازمانهای مشارکت کننده در تدوین آن – برگزار می شود،‌ معرفی خواهد شد.

 

مزایای استفاده از استاندارد ISO 37120: 2014 

 -         حاکمیت موثر بیشتر و ارایه خدمات

-        اهداف و محکهای بین المللی

-        محکهای محلی و برنامه ریزی

-        تصمیم گیریهای آگاهانه سیاست گزاران و مدیران شهر

-        آموزش عمومی در سراسر شهر

-        اهرمی برای بودجه گیری و شناسایی توسط مجامع بین المللی

-        اهرمی برای دریافت کمکهای مالی در شهرهایی با سطوح ارشد دولتی

-        چارچوبی برای برنامه ریزی پایداری

-        شفافیت و اطلاعات آزاد به منظور جذاب نمودن سرمایه گذاری

-        اطلاعات قابل مقایسه جهت اخذ تصمیمات شهر،‌ محک داخلی و بین المللی

 منبع: وبسایت ایزو

 مترجم: سعید حسنی

ویراستار: کیواندخت پیرمحمدی(isiri.org)