شادي بيشتر در تعطيلات كريسمس با استانداردها


هزاران نفر در مركز راكفلر واقع در نيويورك براي تماشاي نورپردازي مشهورترين درخت كريسمس جهان گرد هم مي آيند و ميليون ها نفر ديگر اين مراسم را از تلويزيون تماشا مي كنند. در اين رويداد استانداردهاي تشويقي نيز در حمايت از اين مراسم پر طرفدار كه از سال 1933 برگزار مي شود، ايفاي نقش مي كنند. درختي كه براي مراسم امسال در نظر گرفته شده داراي 76 فوت ( 23 متر و 18 سانتي متر) ارتفاع و 76 سال سن مي باشد.

انجمن صنعت محافظت از درخت (TCIA)، عضو تاييد صلاحيت شده توسط موسسه ملي استاندارد آمريكا(ANSI)  در تدوين استانداردها، دستورالعمل هايي را براي مشتريان، شركت هاي دولتي و بخش هاي خصوصي در خصوص تهيه پيش نويس استاندارد ارزيابي ريسك درختان، بررسي ريسك و ارايه گزارش، تامين مالك، شناسايي هدف و ديگر موارد، ارايه مي دهد.

استاندارد ANSI/A300-9: 2011، ارزيابي ريسك درختان، بخشي از مجموعه استانداردهاي سري A300 است كه دستورالعمل جامعي را درخصوص كاشت، هرس، مديريت ريشه و ساير موارد مرتبط ارايه مي دهد.

به منظور استفاده صحيح از اره زنجيري در زمان قطع درخت سازمان بين المللي استاندارد (ISO) استاندارد ISO 11681-2: 2011، تجهيزات جنگلداري   الزامات ايمني و آزمون اره هاي زنجيري قابل حمل بخش 2: اره زنجيري براي هرس درختان را منتشر كرده است. اين استاندارد الزامات ايمني تاييد سنجش طراحي و ساخت اره زنجيري قابل حمل را ارائه مي دهد كه سنگين تر از 3/4 كيلوگرم نبوده و براي هرس و كوتاه كردن نوك درخت توسط افراد مجرب و آموزش ديده به كار مي روند. اين استاندارد توسط كميته فني ايزو TC23، تراكتور و ادوات كشاورزي و جنگلداري، كميته فرعي SC17، تجهيزات جنگلداري دستي و قابل حمل، تدوين شده است.

قبل از مراسم شب سال نو ميلادي، تزئينات درخت كريسمس بر روي درخت و اطراف هتل پلازا (Plaza) كه روزانه ميزبان هزاران گردشگر است، نصب مي شوند.

استانداردR2013) )CSAC22.2 No. 37 M1989، درخت كريسمس و ديگر تزئينات نورپردازي، نورپردازي و ديگر تزئينات درخت كريسمس را تحت پوشش قرار مي دهد.

اين استاندارد توسط گروه CSA، عضو موسسه استاندارد آمريكا و تدوين گر تاييد صلاحيت شده استاندارد، تدوين شده است. ديگر استاندارد مرتبط استاندارد UL588 (Ed.18)، استاندارد لوازم تزئيني فصلي و تعطيلات سال نو، دستورالعمل لوازم تزئيني پر طرفدار را ارايه مي دهد.

اين استاندارد توسط آزمايشگاه تاييد صلاحيت شده UL ،عضو موسسه استاندارد آمريكا، تدوين شده است.

منبع: سايت سازمان استاندارد آمريكا
مترجم: فاطمه مزيناني
ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي(isiri.org)