رویکرد IEC Approach


رويكرد IEC در ارائه خدمات

 IEC  يك سازمان غير بوكراتيك است كه امور خاص صدور گواهينامه و محدوديتهاي بودجه اي سازمان شما خواه كوچك يا بزرگ را درك مي نمايد.

IEC خدمات ارزيابي حرفه اي را براي صنايع، سازمانهاي خدماتي يا توليدي با روشي اقتصادي، عملي و كارآمد و با استفاده از مميزان متخصصي كه در زمينه فعاليت صنعتي شما تجربه دارند، فراهم مي نمايد.


قيمت گذاري ارزشي

هنگام دريافت يك پيشنهاد قيمت از سوي ما، شما خواهيد ديد که همه هزينه ها براي كل زمانها بطور شفاف است. ما اعتقاد داريم كه هيچ هزينه مخفي يا غير منتظره اي نبايد وجود داشته باشد.

تجربيات

ما از طريق متخصصين واجد شرايط وبا تجربه خود در زمينه كيفيت، ايمني وبهداشت و صنعت غذايي فعاليت مي كنيم، تمامي مميزان ما در سطح بالايي از تجربيات عملي ومرتبط با نوع فعاليت تجاري شما هستند. اين به اين معنا است كه مميزی مبتنی بر ریسک فعالیتها وهمراه با حس عملي بودن انجام مي شود.