داستان باور نكردني استانداردهاي غواصي


مي توان ميليون ها دليل آورد كه چرا استانداردها كليد صنعت گردشگري هستند، اما برخي اوقات، تنها يك داستان براي واقعيت بخشيدن به آن، لازم است. در اينجا داستان يك مرد، يك شركت كوچك و يك استاندارد انقلابي كه بزرگترين فعاليت صنعت گردشگري را در سراسر جهان، دگرگون ساخت،‌غواصي را بازگو مي كنيم؛

داستان از وين، اتريش آغاز مي شود. كشور كوچك محصور در خشكي كه از جايگاه استواري در تاريخچه غواصي بهره مند است و اين موضوع به زماني باز مي گردد كه Hans Hass، پيشگام اتريشي غواصي (متوفي در سال 2013)، غواصي تفريحي را بنيان گذاري نمود.

در سال 1994، Martin Denison، كارشناس انگليسي الاصل غواصي، كسب و كار منتخب خود را در اتريش با استفاده از سيستم صلاحيت آمريكايي براي آموزش غواصان و مربيان، برپا نمود. شركت كوچك پيشرفت نمود تا به آنجا كه قانون ورزشي جديدي لازم شد كه مربيان بايد گواهي صادره توسط مراجع محلي با توصيه فدراسيون هاي ملي مرتبط را اخذ نموده باشند. اين به آن معناست كه اتريشي هاي تعليم ديده در سيستم آمريكايي، حتي شاغلين در شركت هاي دريايي نيز از آن پس قادر به آموزش غواصي نخواهند بود.

آقاي Denison براي كمك به استانداردهاي اتريش (AS) دست به كار شد. هدف اكثر استانداردها در آن زمان، كالاها بودند و غواصي به اولين نقطه تمركز در حوزه خدمات تبديل شد. AS ذي نفعان مختلف را در اين صنعت بسيج نمود و استاندارد ملي را براي غواص و آموزش مربيان تدوين نمود كه صدور گواهي را مقدور مي ساخت. براي Martin اين بدان معنا بود كه حتي اگر از سيستم آموزش آمريكايي استفاده مي نمود، تا زماني كه مطابق با الزامات استاندارد ملي جديد عمل مي نمود، مربيان مي توانستند توسط مراجع محلي تاييد شوند.

اما اين تنها شروع كار بود و استاندرادهاي غواصي به زودي به يكي از بزرگترين موفقيت ها در زمينه استانداردهاي بخش خدمات تبديل شدند.

زماني كه فدراسيون (ورزش هاي) زيرآبي اروپا تصميم به معرفي قوانين اروپايي معمول براي غواصي و مربيان آموزش غواصي گرفت، استانداردهاي اتريشي به سختي تكميل شدند. به جاي بازسازي چرخ قديمي، اين استانداردها به استانداردهاي سازمان استاندارد اروپا (CEN) نزديك شدند كه انتشار استانداردهاي اتريشي را به عنوان نقطه آغاز انتخاب كرد. گروه كاري جديد سه استاندارد را تدوين نمودند كه به بزرگترين استانداردها در اجتماع تدوين استاندارد اروپا تبديل شدند كه در حدود 335 نماينده از 17 كشور در اين گروه كاري فعاليت داشتند.

به زودي كشورهاي خارج از اروپا نيز ابراز علاقه نموده و استانداردها توسط ISO پذيرفته شدند كه به واسطه آن توافق همكاري با CEN به منظور پرهيز از دوباره كاري ناموفق در اين كار، حاصل شد. طي 15 سال گذشته، استانداردها به صورت گسترده اي در مدارس غواصي سراسر جهان پذيرفته شدند.

براي مثال در يونان، پيشتر تنها 160 كيلومتر از خطي ساحلي هزاران كيلومتري براي غواصي باز بود. اما اين كشور جزو اولين پذيرندگان استانداردها بود و گواهي هاي آموزش و مراكز غواصي را اجباري اعلام نمود.

همچنين مصر نيز استاندارد ISO 24803 را براي ارائه دهندگان خدمات غواصي تفريحي زيرآب اجباري اعلام نمود، بيش از 600 مركز غواصي مورد بازرسي قرار گرفتند.

بار ديگر كه به تعطيلات رفتيد، به دنبال استانداردهاي ISO 24801-X, iso 24802-X و ISO 24803 و نيز استانداردهاي ايزو براي لوله هاي مخصوص تنفس در زير آب با شماره هاي ISO 13289 و ISO 13970 باشيد. اينها تنها چند نمونه از مثال هاي تاثير استانداردها بر زندگي ما هستند.

 منبع: سايت ISO

مترجم:‌پريسا فقيهي

ويراستار:‌سعيد حسني(www.isiri.org)