حالا وقت عمل است - رويارويي با چالش هاي جهاني آب


زماني كه آب فراوان است، بخشيده مي شود. زماني كه با كمبود آن مواجه هستيم، به اولويت شماره يك ما تبديل مي شود. زماني كه پاي آب در ميان است، حد ميانه وجود ندارد. شايد اين موضوع در ارتباط با نياز فيزيولوژيك ما براي آب است كه بدون آن تنها چند روز بيشتر زنده نمي مانيم. همزمان با رشد جمعيت و تغييرات آب و هوايي، دسترسي به آب حتي بيش از قبل مورد تاكيد قرار گرفته است. 

امروزه بيش از 900 ميليون نفر در سراسر جهان به آب آشاميدني پاكيزه دسترسي نداشته و هر سال 5/1 ميليون كودك زير سن پنج سال جان خود را به علت بيماري هاي ناشي از آب و فاضلاب از دست مي دهند. همچنين تخمين زده مي شود كه آب، سيستم تخليه فاضلاب و بهداشت، مي توان از حداقل 9% بيماري هاي جهان و 6% مرگ و ميرها، پيشگيري نمايد. كار پر مخاطره اي است و اكثر كشورهاي درگير، كمترين ابزارها و منابع براي توجه به چالش آب در منطقه خود را در اختيار دارند.

در سال 2010، شوراي ايزو اهميت اين مسائل را دريافت و اين پرسش را مطرح نمود: “آيا ايزو مي تواند چالش هاي جهاني پيش روي آب را بيش از پيش مورد توجه قرار دهد؟” اين موضوع در ميان اعضاي ايزو سوالي را مطرح كرد، اينكه در حال حاضر در كشور خود براي مواجه با چنين بحران هايي چه اقداماتي را انجام داده و چگونه مي توانند از دستاوردهاي ديگر سازمان هاي بين المللي در اين حوزه، بهره گيرند.

گروه كاري ويژه ايزو براي بررسي يافته ها تشكيل شد. پيشنهاد اين گروه، توسعه ارتباطات ايزو در زمينه موضوعات مربوط به آب، نگاه به حوزه هاي موضوعي جديد و تشكيل كارگاه آموزش ايزو با موضوع آب بود. اين كارگاه در تاريخ 25 و 26 جولاي 2012 در كوبه، ژاپن برگزار شد و فناوري ها و خدمات در زمينه تصفيه آب و فاضلاب، پايداري آب و اجتماعات، مديريت دارايي هاي مرتبط با آب، ريسك ها و بحران ها را مورد توجه قرار داد. اين گردهمايي كه با حضور 150 شركت كننده برگزار شد در ارتباط با نمايشگاه Sewage Works در كوبه بود كه يكي از بزرگترين رويدادهاي جهان در اين حوزه مي باشد. در اين كارگاه 100 ايده پرورش داده شد كه در 14 دسته بندي كلي جاي مي گيرند، پنج دسته برتر عبارتند از:‌

  1. 1.     توجه به هدر رفت و نشت آب از سيستم

شامل فناوري هاي صرفه جويي آب؛ حوزه هاي اقتصادي و بهره وري مديريت هدر رفت آب؛ استانداردهاي فني كه مديريت فشار، واترهامر[1] و ديگر موضوعات مربوط به هدر رفت آب را مورد توجه قرار مي دهند.

  1. 2.     استانداردهايي براي استفاده مجدد از آب

در بر دارنده ضوابطي براي استفاده مجدد از مواد زائد آب تصفيه شده (براي آبياري و ديگر كارها)؛ بازيافت آب؛ دستورالعمل در زمينه موضوعات مربوط به فراگير كردن و پذيرش عمومي؛ استانداردهاي مواد و تجهيزات براي استفاده مجدد از آب

  1. 3.     استانداردهايي در زمينه توليد و استفاده از لجن

در بر گيرنده دستورالعمل هايي در زمينه فاضلاب توليد شده حاصل از لجن؛ موضوعات مربوط به اطلاعات رساني به عموم مردم؛ استانداردهاي حاصل از توليد گازهاي زيستي‌ (بيوگاز)، پلاستيك هاي زيستي و مواد معدني از لجن

  1. 4.     استانداردهاي مديريت آب هاي حاصل توفان ها

توجه به حوزه هايي همچون سيستم هاي اعلام خطر اوليه، اقدامات متقابل، برنامه ريزي مدني، نقشه هاي مناطق پرمخاطره و مديريت خطرات بهداشتي

  1. 5.     مديريت دارايي مرتبط با آب

شامل اقدامات پيگيرانه، توسعه و تجديد دارايي ها؛ رسيدگي به متصديان بخش هاي دولتي و خصوصي؛ مديريت دارايي هاي فني؛ ابزارهاي تصميم سازي؛ رويه هاي نگهداري فني؛ موضوعات مرتبط با نوسازي؛ شاخص هاي عملكرد؛ روش شناسي اندازه گيري و نظارت بر لوله ها

از زمان تشكيل اين كارگاه، برخي از اعضاي ايزو در سطح ملي براي توجه به بعضي از اين موضوعات بسيج شده اند و برخي موارد كاري جديدي را به ايزو پيشنهاد داده اند. پس از آن، نتايج كارگاه توسط كارشناسان اجرايي گروه كاري ويژه از هيات مديره فني ايزو در زمينه آب مورد بررسي بيشتر قرار گرفت. اين گروه برخي تغييرات را در آرايش كميته فعلي پيشنهاد نمود و هشت ايده كليدي را براي اجرا تدوين كرد، اين ايده هاي جالب توجه، در مجله ISO Focus+ماه جولاي/آگوست 2013 ذكر شده اند.

سخن آخر اينكه، آب مهم بوده و ايزو همراه با كارشناسان خبره، علاقمند و مشتاق ملي در اين زمينه مسئول است. جزئيات بيشتري مورد مجادله استانداردهاي فعلي هستند و اين موضوع بخشي از كار تدويني ايزو را تشكيل مي دهد. اما همگان بر سر اين موضوع توافق دارند كه توجه به چالش جهاني آب، مهمترين اولويت راهبرد ايزو براي سال هاي 2011 تا 2015 و پس از آن است.

 

 منبع: مجله ISO Focus+- جولاي/آگوست 2013

 مترجم:‌ پريسا فقيهي (ISIRI.org)

ويراستار:‌ كيواندخت پيرمحمدي

 

 [1] فشار موج به دليل توقف يا تغيير جهت ناگهاني مايع در حين حركت كه اغلب به علت بسته شدن ناگهاني شير انتهاي سيستم لوله كشي اتفاق مي افتد و يك فشار موج را در طول لوله منتشر مي نمايد. (ويكيپديا)