جایی که زنان و مردان برابرند


در اغلب موارد، هنوز زنان در حوزه هایی همچون حقوق و دستمزد، ایمنی و پتانسیل پیشرفت از جایگاه یکسانی با مردان برخوردار نیستند. امروزه چند سازمان هستند که می توانند با صداقت به خود نگاه کرده و بگویند که با یک سقف شیشه ای زنان را در سطح پائین تری نگه نداشته اند؟ امروز فرصتی است برای همه ما تا سهم خود را نسبت به اجتماعمان انجام داده و ببینیم که لازم است چه چیز را تغییر دهیم.

در گذشته، ایزو از هر فرصتی برای برجسته نمودن زنانی استفاده می کرد که به عنوان پیشروان و کارشناسان بر دنیای استانداردسازی، که غالباً‌ حوزه مردانه ای است، اثرگذار بودند. این داستان های الهام بخش، نشان دادند که گام های بلندی برداشته شده، اما هنوز جایگاه پیشرفت فراهم نشده است.

همین چندسال پیش، صدها کارشناس از سراسر دنیا زیر چتر ایزو گرد هم آمدند تا در مورد آنچه که در حوزه مسئولیت اجتماعی (ISO 26000) قرار می گیرد، بحث و تصمیم گیری نمایند. این استاندارد توسط ذینفعانی از صنعت، دولت ها، دانشگاه ها، سازمان های غیردولتی (NGOs) تدوین شده است، استانداردی که در آن برابری جنسیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مطابق با ISO 26000، ارتباط مثبتی میان برابری جنسیتی و توسعه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. به این دلیل است که برابری جنسیتی یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد است. در مقابل آن، تبعیض اثر منفی بر افراد، خانواده ها، اجتماعات و جوامع داشته، پتانسیل ها را کاهش می دهد. بنابراین، برابری جنسیتی محور مسئولیت اجتماعی است. برای رفع تعصب و ترویج برابری، سازمان ها باید از موارد زیر مطمئن شوند:

خبر خوب آن که، تغییرات در راه است. تعداد زنان و مردانی که در سراسر جهان علیه نابرابری صحبت می کنند در حال افزایش است. درک این مشکل، اولین گام مثبت است. خلق جهانی که زنان و مردان از فرصت های برابر برخوردار باشند، با انتخاب ما ممکن خواهد بود.

 منبع: سایت ایزو

 مترجم:‌ پریسا فقیهی

ویراستار: کیواندخت پیرمحمدی(isiri.org)