تولدتان مبارک بارکدها


ابتکاری که صنعت خرده فروشی را دچار تحول بنیادی کرد، تولد چهل

aaaسالگی خود را جشن می گیرد! هر چند ایده کنترل خودکار به سال 1932 و ثبت یک سمبل خوان به 1949 باز می گردد، اما در 1974 بود که George Laurer ”بارکد” را به شکلی که امروزه می شناسیم، اختراع کرد. در همین سال بود که انجمن های صنفی صنعت خواربار فروشی امریکا برای شناسایی محصولات، یک سیستم عددی استاندارد که بعدتر اساسی برای ”شناسه بین المللی محصول” یا UPC شد، را ابداع نمودند. به دلیل هزینه های زیادی که پذیرش UPC به کاربران تحمیل می کرد در ابتدا با اقبال عمومی مواجه نشد. اما کم کم استفاده از آن به بسیاری از حوزه های دیگر نیز سرایت کرد و در حال حاضر به عنوان ”ضبط داده و شناسایی خودکار یا AIDC” شناخته می شود.

مانند همیشه ایزو در این تحول نقش آفرینی نمود.

چه کسی باید بارکد خوان ها را تایید کند؟ البته ایزو!

بارکد خوان ها باید با استاندارد ISO/IEC 15416: 2000 در خصوص کیفیت چاپ بارکدهای خطی و همچنین از لحاظ ویژگی های انطباق برای سمبل های بارکدی چند ردیفی با استاندارد 
ISO/IEC 15426: 2005 منطبق باشند تا بدین ترتیب مناسب بودن بارکد برای هدف در نظر گرفته شده تضمین شود.

منبع: سایت ایزو 
مترجم: کیواندخت پیرمحمدی