تقویم دوره های آموزشی


عنوان
دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

هزینه
(ریال
(

مباني، تشريح الزامات سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008

18-19

15-16

12-13

6-7

 

مباني، تشريح الزامات سيستم مديريت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

1-2

29-30

 

مباني، تشريح الزامات زیست محیطیISO 14001:2004

25-26

22-23

14-15

13-14

 

مباني، تشريح الزامات ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

1-2

2-3

23-24

16-17

 

مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008

4-5

5-6

26-27

18-19

 

مميزي داخلي سيستم مديريت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

22-23

2-3

 

مميزي داخلي سيستم مديريت زیست محیطیISO 14001:2004

18-19

29-30

28-29

20-21

 

مميزي داخلي سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

29-30

2-3

27-28

 

سرمميزي ISO 9001:2008 تحت اعتبار IRCA

24-28

 

سرمميزي ISO 14001:2004 تحت اعتبار IRCA

3-7

 

سرمميزي OHSAS 18001:2007تحت اعتبار IRCA

17-21

 

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 تحت اعتبار IRCA

 

تشریح الزامات و مستند سازی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

9-10

2-3

 

ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

16-17

5-6

 

دوره عدم قطعیت اندازه گیری مقدماتی

6-7

16-17

 

دوره عدم قطعیت اندازه گیری پیشرفته

27

18

 

دوره کنترل کیفیت آماری

13-14

23-24

 

دوره طراحی آزمایش مقدماتی

11-12

29-30

 

دوره طراحی آزمایش مقدماتی و پیشرفته

19-21

6-8