تغییرات در استاندارد شماره شناسایی صادر کننده (IIN)


iec-news

استاندارد پایه IIN که در بسیاری از کارت های پرسنلی از جمله کارتهای اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد، در حال تجدید نظر است. کد IINشش رقم اول شماره هایی است که روی کارت های پرسنلی وجود دارد و طبق استاندارد جهانی، صادرکننده کارت مورد نظر را مشخص می کند. ساختار IIN در استاندارد ISO/IEC 7812-1، کارت های شناسایی – شناسایی صادرکنندگان – قسمت 1: سیستم شماره دهی، تعیین شده است.

در نسخه فعلی این استاندارد، IIN یک شماره شش رقمی ثابت و PAN (دارنده حساب شخصی) یک شماره 8 تا 19 رقمی تعریف شده است.
به دلیل افزایش تعداد واحدهای صادرکننده، پیش بینی می شود که یک شماره شش رقمی تأمین کننده نیاز نباشد و بنابراین استاندارد ISO/IEC 7812-1 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است تا IIN به هشت رقم افزایش یابد و PAN نیز یک شماره 10 تا 19 رقمی باقی خواهد ماند.
پیش نویس این استاندارد تجدیدنظر شده به تأیید اعضای ایزو رسیده است و انتظار می رود که تا اوایل سال 2017 منتشر شود.
منبع: ایزو
مترجم: مریم صالحی