برگزار اولين اجلاس غذاي حلال و چهارمين نمايشگاه بين المللي حلال درروسيه


اولين اجلاس در زمينه غذاي حلال در تاريخهاي 4تا 7 ژوئن در سنت پطرز بورگ روسيه برگزار شد كه آقاي هايلوك داغ دبيركل موسسه استانداردواندازه شناسي كشورهاي اسلامي (SMIIC) در آن شركت داشته و سخنراني با عنوان SMIIC و استانداردهاي غذاي حلال ارايه داد. برگزاري نمايشگاه بين المللي غذاي حلال درمسكو در روزهاي 13و 14 ژوئن اتفاق ديگري بود كه  با حضور نمايندگان SMIIC و ايراد سخنراني توسط آنان همراه بود

منبع: سايت SMIIC

 مترجم: كيواندخت پيرمحمدي