استاندارد ISO 22000 در صنايع خرد و كوچك


بخش اول

 پيشرفت هاي مرتبط با تجزيه و تحليل مخاطرات حاصل از عملكرد برجسته استاندارد ISO 22000 در زمينه مديريت ايمني مواد غذايي در مقايسه با ساير استانداردهاي بين المللي در چندين نشريه بين المللي به صورت برجسته عنوان گرديده است.شناسايي نقاط بحراني، كنترل و برنامه هاي عملي ضروري از مباحث اصلي در اين استاندارد است. جنبه هاي مديريتي علي رغم اهميت ويژه اي كه اين استاندارد به آن داده هنوز غير قابل تخمين هستند. اهميت اين استاندارد در شركت هاي بزرگ كه خود متشكل از ساختار پيچيده سازماني مي باشند بحراني تر است. داشتن بخش ها و واحدهاي متعددي در سازمان ها موجب تضعيف فعاليت هايي مي شود كه بر ايمني مواد غذايي تاثير گذارند.به منظور دستيابي به هدف نهايي كه عرضه محصولات سالم مي باشند، مديريت فعاليت ها در سطوح عرضي و طولي حياتي است.

ابعاد مديريتي

دقيقا به دليل فوق ضروري است بعد مديريتي در هنگام اجراي استاندارد ISO 22000: 2005، با عنوان سيستم مديريت ايمني مواد غذايي، الزامات مورد نياز سازمان ها در زنجيره عرضه، نه تنها در مديريت كيفيت بلكه در تمامي بخش هاي شركت به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.در واقع، خرده فروشي در ابعاد وسيع مثال مناسبي از پيچيدگي كنترل ايمني مواد غذايي و دشواري در اجراي استاندارد ISO 22000 است.ايمني مواد غذايي در صنايع خرد و كوچك، قسمت ها، واحدها و بخش هاي متعددي را درگير مي سازد كه با بخش كيفيت هماهنگ هستند. در سطح افقي، اين بخش ها شامل بخش هاي خريد و فروش مواد غذايي، خدمات فني، فروش و مالي و در سطح عمودي به طور معمول شامل واحدهاي فروش مي باشد كه بر دفاتر منطقه اي نظارت مي نمايند و خود از فروشگاه هاي متعدد تشكيل مي گردند.

يك نقش براي هر عملكرد مديريتي

در طراحي و اجراي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي، شناخت نقش هر يك از شركت ها و ارتباطشان با ايمني مواد غذايي ضروري است. بنابراين مسئوليت واحدهاي فروش علاوه بر ساير مسئوليت ها، توجه به ارتباط تجاري في ما بين عرضه كننده و معرفي منابع توليدي جديد مي باشد.اين امر حاكي از همكاري با بخش كيفيت است كه خود مسئول اجراي فرآيند انتخاب، ارزيابي و نظارت بر عرضه كنندگان را به منظور كنترل ايمني مواد غذايي ارايه شده توسط آنان و محصولات عرضه شده در فروشگاه ها برعهده دارد.متاسفانه هميشه اين اتفاق نمي افتد و عدم كنترل مناسب عرضه كنندگان موجب ورود محصولاتي به فروشگاه هاي عرضه كننده مي شود كه براي بخش كيفيت ناشناخته هستند.از سوي ديگر مسئول خريداري تجهيزات برودتي، تصميم گيري در خصوص محل استقرار اين تجهيزات در فروشگاه ها و اطمينان از كاركرد صحيح آنان را برعهده دارد.بدين ترتيب به منظور رعايت نكات بهداشتي در انتخاب تجهيزات برودتي و ساير خدمات قابل ارايه در فروشگاه ها، به ويژه در مورد مواد غذايي فسادپذير، الزامي است مدير فني همگام با مدير كيفيت فعاليت نمايد.براي مثال نگه داري گوشت در دماي صفر تا 4 درجه سانتي گراد مناسب نيست، با اين وجود هنوز در برخي فروشگاه ها تجهيزات برودتي نامتناسب با كاربردشان وجود دارند.

تعهد مديريتي

اجراي موفق سيستم مديريت سلامت مواد غذايي در گرو تعهد مدير ارشد است. در اينجا، مسئوليت مديريت كيفيت در تشريح درست مزاياي سيستم و ارزش افزوده آن براي مدير ارشد، بسيار حايز اهميت است.براي دستيابي به موفقيت، همگامي پروژه با راهبرد شركت امري اجتناب ناپذير مي باشد زيرا هنگامي كه پروژه اجرايي، راهبرد كلي شركت را مد نظر قرار دهد، اطمينان و حمايت مدير را جلب خواهد نمود.در سيستم مديريت ايمني مواد غذايي رويكردي كه بر مبناي نيازهاي موجود و آتي مصرف كنندگان طراحي شود و شركت را در جايگاه رقابتي قرار دهد، در مسير پيشرفت دايمي قرار مي گيرد.هنگامي كه مدير ارشد با اطلاع رساني مناسب به كليه كاركنان، خود را متعهد به اجراي سيستم بداند، كاركنان نيز به مشاركت در روند فعاليت ها ترغيب خواهند شد.

بخش دوم

 ارتباط موثر

هماهنگي در فعاليت ها كه با حمايت و راهبري مدير ارشد صورت مي گيرد صرفاً از طريق ارتباطات داخلي موثر تسهيل مي گردد. بايد بخش هاي درگير در فعاليت هاي كنترل سلامت مواد غذايي شناسايي و ارتباطات لازم برقرار شود. براي مثال: ارتباط موثر بخش بازاريابي و واحد كيفيت مانع از بين رفتن ظاهر مناسب مواد غذايي گياهي مي شود.ارتباطات هم عرض به خصوص ميان واحد كيفيت و فروشگاه ضروري است. زيرا به فرآيند طراحي سيستم كمك كرده و به واحد كيفيت اين امكان را مي دهد تا بدون از دست دادن ديدگاه تجاري، فرآيندها و ابزاري را كه براي بازار واقعي مورد نياز است فراهم سازد.

هماهنگي مناسب

سلامت مواد غذايي يكي از الزامات بي قيد و شرط در فروش اين محصولات است. در صنايع خرد و كوچك، مديريت مناسب ايمني مواد غذايي دايره عملكرد اصلي بخش مديريت كيفيت است و اجراي مديريت كارامد كه بر ايمني مواد غذايي تاثير گذار مي باشد به هماهنگي مناسب در صنايع خرد و كوچك نياز دارد. اين هماهنگي خود مستلزم بهره گيري نيروها از مهارت و توانايي فني در اجراي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي است.از آنجاييكه مهارت متقاعد كردن و تاثير گذاري بر سهامداران داخلي و به ويژه مديريت ارشد يكي از شرايط كارايي سيستم ها مي باشد لذا مهارت هاي رهبري و مديريتي نيز بسيار حايز اهميت هستند.مهارت هاي بازاريابي و برقرار ارتباط موثر نيز نقش به سزايي دارند.علاوه بر موارد فوق، دانش عميق و شناخت راهبرد شركت، به دستيابي شركت در يكپارچه سازي سياست ايمني مواد غذايي كمك مي نمايد.توانايي هاي بالقوه در منابع انساني، مديريت عملياتي و مالي را نيز مي توان از ديگر عوامل نيل به هدف فوق نام برد.همه موارد ذكر شده به كنترل ايمني مواد غذايي ابعاد مديريتي صحيح مي دهند كه در استاندارد ISO 2000 به طور خاص به آن اشاره شده است.در نتيجه، اين استاندارد فرصت واقعي را براي صنايع خرد و كوچك فراهم مي سازد تا كنترل ايمني مواد غذايي را حرفه اي تر انجام داده و آن را به ديگر رشته هايي تعميم دهد كه براي كسب موفقيت در جهان كسب و كار امروز حياتي هستند.

منبع: مجله ISO Focus+ March 2013
مترجم: فاطمه مزيناني
ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي

Eco-Friendly: MOSO is gone I’m impressed I understand the offending ones as perfectly safe for any noise or chemical reactions as I understand the litterboxes but they also started hanging rings Safe and high ratings from TINGGAOLI Activated Charcoal Odor Absorber Air Purifier Bags charcoal-air-purifying-bags-cover-photo-brilliant-evolutionjpg product photo amazon-buygif product I emailed the look of a compilation of hell out of the other models these charcoal Come with multiple bags Buy from smelling Anyone with a natural and moisture to see a window to help you would be incomplete without complaints For 2019 Charcoal Air Purifier Bags charcoal-air-purifying-bags-california-home-goodsjpg product from moso air purifying bag canadian tire If you tend to purchase again!!”