اثرات عمده نوسانات و قطع برق


كيفيت نيرو مسئله اي مهم براي جهان امروز

مجمع “چالشهاي كيفيت نيرو” با حضور صدها كارشناس حوزه استانداردهاي فناوري صنعت برق در شهر دهلي نو برگزار شد. كيفيت نامطلوب نيرو نه تنها بر استفاده كنندگان آن اثر گذار است بلكه هزينه هاي هنگفتي براي اقتصاد، شركتها و اشخاص در پي دارد. بخشهايي كه وابستگي مستقيم به ابزارهاي الكترونيكي، ديجيتال و فرآيندهاي آنلاين دارند همچون ارتباطات، مراقبتهاي درماني، انتقالات مالي، توليد، مديريت آب و فاضلاب و غيره بيشترين آسيب را از اختلال نيرو متحمل مي شوند.

تامين نيروي برق با كيفيت قابل اتكاء، هيچگاه به اين اندازه حائز اهميت نبوده است. در حال حاضر وابستگي ما به ابزارهاي جديد و ارتباطات ديجيتال چه در بعد اجتماعي و زندگي شخصي افزايش قابل توجهي داشته است – از ابزارهاي برقراري تماسهاي شخصي مانند تلفنهاي هوشمند و تبلت گرفته تا تجهيزات پايش سلامت و فناوريهايي كه سبب پيشبرد خدمات تجاري و فرآيندهاي صنعتي مي شوند.

در همين رابطه اختلالات نيرو همچون قطع برق (چه به صورت نوسانات لحظه اي يا قطع برق به مدت چند ساعت يا چند روز) و نوساناتي كه به دليل كيفيت نيرو (مانند افت ولتاژ يا افزايش ناگهاني) آن روي مي دهند اثرات عمده اي بر زندگي و اقتصاد دارند.

 ابزارهاي لازم براي كيفيت نيرو

 ابزارهاي متعددي جهت بررسي موضوعات مربوط به كيفيت نيرو وجود دارد. استانداردسازي روشهاي مناسب سنجش كيفيت، تعيين حداقل و حداكثر سطوح مقاومت جهت حفاظت از سرمايه هاي صنعتي و شخصي را ارايه مي نمايند. جنبه هاي بي شماري از كيفيت نيرو همچون الزامات كابل ها، فيوزها، مبدلها، مسائل مربوط به سازگاري الكترومغناطيسي،‌ نحوه مديريت افت جريان، در هم آميختن انرژي هاي تجديد پذير مانند باد و منابع انرژي خورشيدي در شبكه توزيع در استانداردهاي بين المللي IEC مورد بررسي قرار مي گيرند.  

كميسيون بين المللي برق و الكترونيك پيگيري و پيشبرد اين امور را وظيفه خود مي داند و يكي از موضوعات مورد بحث در دنياي امروز داشتن رويكرد سيستماتيك در كيفيت نيرو است.

 

هزينه هاي اقتصادي كيفيت نيرو

بروز وقفه در ارايه خدمات ديجيتالي و توليدي انعكاس فوري بر اقتصاد دارد. قطع برق و كيفيت نيرو داراي اثرات اقتصادي وسيعي در سرتاسر جهان است. در تحقيقي كه توسط موسسه تحقيقاتي نيروي برق (EPRI) در سال 2001 انجام شد، زيان سالانه قطع برق بر اقتصاد آمريكا را در حدود 164 ميليارد دلار و كيفيت نيرو (افزايش يا كاهش ولتاژ) را 24 ميليارد دلار برآورد كرد.

گزارش اتحاديه اروپا درباره كيفيت نيرو كه بر اساس اطلاعات گردآوري شده از 62 شركت در سالهاي 2003 تا 2004 تهيه شده بيانگر آنست كه مشكلات مرتبط با كيفيت نيرو عامل 150 ميليارد يورو زيان وارده به 25 كشور عضو اتحاديه اروپا است. در قاره آسيا ميزان زيانهاي اقتصادي صنايع از اين محل كاملاً مشخص نيست اما ارزيابي ها حاكي از رقم قابل توجه است.

 

 منبع: سايت IEC

 مترجم: سعيد حسني

ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي(isiri.org)