انجام حركت بين المللي براي ساخت اسباب بازيهاي ايمن شد


اتفاقات ناگواري كه منجر به يك انجام حركت بين المللي براي ساخت اسباب بازيهاي ايمن شد

 در 11 آگوست 2007 جسد Zhang Shuhong رييس شركت چيني Lee Der توليدكننده اسباب بازي در ساختمان شركت يافت شد. وي احتمالاً به دليل فراخوان جمع آوري بيش از يك ميليون اسباب بازي آلوده به مواد سمي و رنگ اقدام به خودكشي نمود. اين مقاله به تشريح فعاليتهاي صورت گرفته توسط سازمان همكاريهاي اقتصادي آسيا اقيانوسيه (APEC)، انجمن صنعت اسباب بازي آمريكا، سازمان ايزو و ساير نهادها براي هماهنگ سازي بين­المللي استانداردهاي ايمني اسباب بازي، افزايش شفافيت و كاهش موانع تجاري مربوط به استانداردهاي ايمني اسباب بازي و اقدامات مربوطه خواهد پرداخت.

 

علت اين فراخواني­هاي عظيم چيست؟

 بحران ناشي از فراخوان جمع آوري محصولات در سال 2007 آسيبهايي را به شركت صنعتي Lee Der وارد نمود. اين يكي از موارد متعددي بود كه در آن سال گريبانگير بسياري از سازندگان اسباب بازي و در حدود يك ميليارد اسباب بازي شد. از ميان فاكتورهاي مربوط به استاندارد كه منجر به اين فراخواني عظيم شد مي­توان به تحميل ويژگيهاي ايمني متعدد از سوي كشورهاي واردكننده به صادركنندگان ياد كرد.مقدار سرب، يكي از نمونه­ هاي بارز است. سازندگان اسباب بازي در تامين ويژگيهاي مربوط به نشت سرب، حداكثر ميزان قابل قبول و رتبه بندي آن با دشواريهايي مواجه بودند. نبود قوانين يا ضعف قوانين محصولات مصرفي به آن معني است كه براي اين اسباب­ بازيها در برخي از كشورها فراخوان جمع آوري اعلام شد. اين امر موجب افزايش نگرانيها در ميان ذينفعان به ويژه سازمانهايي كه به طور مستقيم با كودكان و مصرف كنندگان در ارتباط بودند، شد. از اين رو، APEC با كمك انجمن صنعت اسباب بازي آمريكا اقداماتي را براي تقويت ايمني كالاهاي مصرفي انجام داد. نتيجه اين اقدامات انجام يك پروژه دو ساله با عنوان اقدامات ايمني اسباب بازي با مسئوليت راهبري آمريكا بود.

اهداف كليدي آن عبارت بودند از:

 ·افزايش شفافيت

 ·تشويق همگرايي بيشتر ميان استانداردهاي ايمني اسباب بازي

 ·كاهش موانع غير ضروري در تجارت

 مولفه­ هاي اصلي اين اقدام ابتكاري، گفتگوي هماهنگ كنندگان قوانين درباره ايمني اسباب بازي و گفتگوي آزاد كليه ذينفعان درباره ايمني اسباب بازي بود. اقدام نخست انجام يك تحقيق ميان كشورهاي عضو APEC در خصوص قانون گذاري ايمني اسباب بازي و تدوين استاندارد بود. نتايج اين تحقيق نشان دهنده تنوع رژيمهاي قانوني در منطقه APEC بود. اغلب كشورهاي عضو APEC به استاندارد ISO 8124-1:2012 ايمني اسباب بازيها قسمت 1: جنبه­ هاي ايمني مربوط به قسمتهاي فيزيكي و مكانيكي، استناد نمودند. ساير منابع عبارت بودند از استانداردهاي ASTM F963، ويژگيهاي استاندارد ايمني مصرف كنندگان براي ايمني اسباب بازيها و EN-71 ايمني اسباب بازيها.

كشورهاي مختلفي به اعلام فراخوان جمع آوري اسباب بازي در اتحاديه اروپا و آمريكا توجه دارند. اما قانون گزاران در برخي از كشورهاي در حال توسعه با بي توجه به اين مسائل اعلام مي­دارند اين محصولات صرفاً در ايالات متحده يا كانادا توزيع شده­ اند. بازخوردهايي كه از كشورهاي حاضر در اين فعاليت بدست آمده نشان مي­دهد كه مسئوليت ايمني اسباب بازي ديگر محدود به يك كشور خاص نيست. در ميان نتايج اقدام ابتكاري APEC براي ايمني اسباب بازي، يك سند مرجع كه نشان دهنده سيستمهاي مختلف ايمني اسباب بازي در منطقه با تاكيد بي