ابزار جدید ایزو برای رساندن آخرین فناوری های سبز به بازارها


iec-news

ایزو به تازگی استاندارد جدیدی تدوین کرده است تا به شرکت هایی که در حال ایجاد فناوری های زیست محیطی نوآورانه  هستند کمک کند به بازار دست یابند. ISO 14034:2016، مدیریت زیست محیطی – ممیزی فناوری زیست محیطی، عملکرد فناوری های جدید زیست محیطی را به طور مستقل ممیزی می نماید. این کار به تولیدکننده کمک می کند تا قابلیت اطمینان عملکرد خود را به اثبات برساند و به خریدار فناوری کمک می کند تا نوآوری که تأمین کننده نیازهای او باشد را تشخیص دهد.
ممیزی عملکرد، مرحله ای کلیدی در پذیرش فناوری های سبز در بازار می باشد. این ممیزی، دسترسی نوآوری را به بازار سهل کرده و سهم بازار آن را افزایش داده و ریسک مرتبط با فناوری را برای خریداران کاهش می دهد. در بخش دوم توجه شما را به گفتگوی ایزو با رئیس کارگروه تدوین کننده استاندارد ایزو 14034 جلب می کنیم.

چرا عملکرد فناوری های سبز نیازمند ممیزی است؟
فناوری های جدید زیست محیطی می تواند تفاوت بسیاری به لحاظ منابع و صرفه جویی در هزینه ها ایجاد کند، اما معمولا به دلیل تازگی و عدم قطعیت درباره نتیجه با مقاومت بازار روبرو می شود. انجام یک ممیزی می تواند تردیدها را از میان بردارد.
هدف از استاندارد 14034 چیست؟
این استاندارد جدید قسمت های مشخصی را برای اصول ممیزی، روش های پذیرفته شده آزمون و الزامات گزارش دهی تعیین می کند تا احتمال پذیرش بازار را افزایش دهد. 
کسب و کارها چگونه می توانند از این استاندارد برای ممیزی ادعای تولیدکننده استفاده کنند؟
اقتصاد جهانی نیازمند داده مستقل و با کیفیت تضمین شده در حوزه عملکرد فناوری های نو است. صاحبان کسب و کارها و سازمان های دولتی باید تعادلی میان الزامات تغییر و تطبیق پذیری با ریسک ناشی از پذیرش راه کارهای جدید ایجاد کنند.  
مزایای این استاندارد در صنعت چیست؟
این استاندارد به چه روش و توسط چه کسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد؟
این استاندارد می تواند راهنمایی برای ممیزان مستقل جهت ممیزی باکیفیت فناوری های زیست محیطی باشد. ممیزی فناوری های زیست محیطی برای فروشندگان فناوری، تأیید ادعای آن ها و برای خریداران، سیاست گذاران و گروه های ذی نفع، منبع خوب دریافت اطلاعات می باشد. 
منبع: ایزو
مترجم: مریم صالحی